Füle község címere                 

Füle község honlapja

 

Szíves elnézését kérjük, az oldal feltöltés alatt áll. A feltöltés folyamatos!

Füle Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2011.(X.1.) önkormányzati rendelete

Füle község címeréről, zászlajáról és használatának rendjéről

Füle Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alkotmány 44/A.§. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában és 16. § (1) bekezdésében, illetőleg az 1995. évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.
I. FEJEZET
Az önkormányzat jelképei
1. § Az önkormányzat jelképei mint a település történelmi múltjára utaló, díszítő
szimbólumok: a címer és a zászló.
II. FEJEZET
A település címerének leírása
2. § Füle község címere ezüsttel keretelt, enyhén homorú oldalú négyelt doborpajzs: első negyede vörössel és ezüsttel hétszer vágott; második negyedében zöld mezőben ezüsttel ábrázolva a fülei református gyülekezet temploma,ill. a Keresztelő Szent János születésére szentelt római katolikus plébániatemplom egymás mellé helyezett képe áll; harmadik negyede ugyancsak zöld mezőben lebegő, leveles arany szőlőfürtöt ábrázol; negyedik negyedében vörös mezőben bal, jobb, majd ismét bal oldalról a mezőbe vízszintesen benyúló három arany búzakalász látható.

A címer használatának köre és szabályai
3. § (1) A község címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló
jelkép, a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.

(2) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain.
b) az önkormányzat képviselőtestülete, bizottsága, a polgármester, alpolgármester, jegyző számára készült levélpapírok fejlécén, illetve borítékján;
c) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető emlékérmeken;
d) a községháza épületének bejáratánál, tanácskozó termében;
e) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;
f) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon.;
g) a községbe vezető utak mellett kihelyezett táblákon;
h) az önkormányzat gépkocsiján;
i) az önkormányzat hivatalának helyiségében.

(3) A 3. § (2) bekezdés a)–i) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy
számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az
önkormányzat címerének használatát – kérelmére – a polgármester javaslata
alapján a képviselő-testület engedélyezi az önkormányzati hatósági ügyekre
vonatkozó szabályok szerint.

(4) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználása esetén a címer használatáért
gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata
alapján a képviselő-testület állapítja meg.

(5) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy elért
árbevétel arányában.

(6) Egy összegben történő megállapításnál 1000–2000 Ft/alkalom, átalány
megállapításánál 12 000–20 000 Ft/év. Árbevétellel rendelkező magán- és jogi
személy esetén az éves árbevétel 0,5–1,0%-a, de legkevesebb 2.000,- Ft.

4. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét,
b) a címerhasználat célját,
c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
d) a címer előállításának anyagát,
e) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
f) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát stb.).

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) az előállítás anyagát,
c) az engedélyezett felhasználás célját,
d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
f) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

(3) A kiadott engedélyekről az önkormányzat hivatala nyilvántartást vezet.

(4) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a jelen rendelet 6. § ában foglaltak betartása
nem biztosított, vagy a címer tervezett használata a település hírnevét sértené.

(5) A kiadott engedélyt a polgármester javaslatára a képviselő-testület visszavonhatja, ha a
címer használata az engedélyben foglaltaktól eltérően, vagy a település hírnevét-
illetőleg a címer szimbolikus jellegét sértő módon történik.

5. § (1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázolást.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.)
színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.
III. FEJEZET
A település zászlajának és lobogójának leírása
6. § (1) A település zászlója álló téglalap alakú, 2:1 méretarányú álló formátumú 100 x 200 cm-es
zöld zászlóselyem, díszítéssel.

(2) A zöld alap színe azonos a címer második és harmadik negyedének alapszínével.

(3) Az önkormányzat címere a zászlólap felső 2/3 alján – színes megjelenítéssel, mindkét
oldalon szitanyomással – foglal helyet, mely alatt a „FÜLE 1009" felirat arany színnel
jelenik meg.

(4) A település lobogója a zászló 90 fokkal történő elforgatásával jön létre, a feliratos, színes
címer szimmetriatengelye a lobogó hosszának rúdtól mért 1/3-os osztásvonalával esik
egybe. A lobogó kétoldalas.

(5) A zászlón és lobogón megjelenő színek árnyalati tónusa, mindig a címerpajzson
megjelenő színnel azonos, ill. azt leginkább megközelíti.

(6) Az önkormányzat lobogóját a községháza tanácstermében kell elhelyezni.
A zászló és lobogó használata
7. § (1) A zászló, a lobogó méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b) a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más
hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,
c) a képviselő-testület ülésének helyszínén,
d) nemzeti, gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve,
e) minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett
eseményen.

(2) A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
IV. FEJEZET
Záró rendelkezések
8. § Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérően vagy közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértési eljárás lefolytatása – az önkormányzat jelképeinek engedélytől eltérő használata esetén – nem zárja ki a használatra vonatkozó engedély visszavonását.

9. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Füle, 2011. szeptember 29.
P. H.

.................................................

.............................................
Gubicza József
polgármester Jankovicsné Huszár Mónika
körjegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Füle, 2011. október 1.

Jankovicsné Huszár Mónika
körjegyző

Hírek:

 • Székesfehérvári Járási Hivatal ügyfélfogadása
  2016-05-17 11:13:07

  Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Járási Hivatal ügyintézője új időpontban: minden héten kedden 9:00 - 9:30-ig tart ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében!

 • Kormányablak ügyfélfogadása
  2015-09-17 09:51:13

  Polgárdi Batthyány u. 132.

   

  hétfő 07:00-17:00

  kedd 08:00-12:00

  szerda 08:00-16:00

  csütörtök 08:00-18:00

  péntek 08:00-12:00

 • Székesfehérvári Járási Hivatal Ügyfélfogadása
  2015-04-15 07:56:37

  Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Székesfehérvári Járási Hivatal ügyintézője április hónaptól a Polgármesteri Hivatalban minden csütörtökön 9:00-10:00 óráig tart ügyfélfogadást!

 • Új honlap

  Elindult új honlapunk, az adatok feltöltése folyamatos.

Asztali nézet